Zajęcia

Nauka w studium odbywa się w systemie zaocznym i trwa dwa lata. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00. Przedmioty prowadzone są w oparciu o obowiązujący program Ministerstwa Edukacji Narodowej dla zawodu "Protetyk Słuchu", symbol cyfrowy 321401. Kadrę stanowią nauczyciele posiadający duży dorobek zawodowy, naukowy i pedagogiczny. Po zakończeniu programu nauczania słuchacze przystępują do egzaminu państwowego. Po jego zdaniu otrzymują dyplom Protetyka Słuchu. Dyplom ten jest uznawany w krajach Unii Europejskiej.

 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii
 • Metody  badania słuchu
 • Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu
 • Metody doboru aparatów słuchowych
 • Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
 • Otoplastyka
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy w protetyce słuchu
 • Język migowy
 • Badania słuchu - pracownia
 • Dopasowanie aparatów słuchowych
 • Opieka audioprotetyczna
 • Podstawy przedsiębiorczości

Na IV semestrze przewidziana jest dwutygodniowa praktyka zawodowa

Witamy na stronie Studium Protetyki Słuchu

Studium kształci od 2006 roku.

Studium jest Państwowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Po ukończeniu Studium absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - dyplom uzyskania tytułu zawodowego PROTETYK SŁUCHU wydany przez Okręgową Komi
sję Egzaminacyjną.