O Studium

Studium jest dwuletnią szkołą przygotowującą do zawodu protetyka słuchu. Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w cyklu dwutygodniowym. Po ukończeniu Studium i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy protetyka słuchu. Studium Protetyki Słuchu posiada uprawnienia szkoły publicznej. Dyplom protetyka słuchu jest uznawany w krajach Unii Europejskiej.
W programie Studium są przedmioty zawodowe medyczne i techniczne oraz przedmioty humanistyczno-menedżerskie, przygotowujące do funkcjonowania absolwenta w gospodarce rynkowej.

Przedmioty zawodowe prowadzą wybitni specjaliści: lekarze laryngolodzy i audiolodzy oraz inżynierowie
i naukowcy zajmujący się na co dzień zagadnieniami akustyki i audiologii.

Szkoła współpracuje z firmami Audiosat, WIDEX Polska, Audiofon Aparaty słuchowe, GEERS Aparaty Słuchowe oraz z Instytutem Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Studium korzysta z bazy laboratoryjnej tych placówek, a także stamtąd wywodzi się większość wykładowców. Szkoła zapewnia słuchaczom zajęcia praktyczne odbywające się w placówkach przedszkolnych i szkolnych, zakładach opieki społecznej, gabinetach laryngologicznych i pracowniach protetyki słuchu.

Rosnąca potrzeba profesjonalnej obsługi osób z wadami słuchu powoduje, że specjaliści w zawodzie protetyka słuchu należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Witamy na stronie Studium Protetyki Słuchu

Studium kształci od 2006 roku.

Studium jest Państwowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Po ukończeniu Studium absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - dyplom uzyskania tytułu zawodowego PROTETYK SŁUCHU wydany przez Okręgową Komi
sję Egzaminacyjną.